مير حيدر حسينى تبريزى که از تاريخ ولادتش اطلاعى در دست نيست در بخارا مى زيست، اما اصالتاً اهل تبريز بود و از اين رو به تبريزى مشهور است. در خوشنويسى، ميرحيدر را از جمله هفت تن شاگردان "ميرعلى هروى" محسوب كرده اند. با اينحال "بيانى"، با استناد به نمونه خطى از وى كه سال 868 را نشان مى دهد، در صحت اين اظهارنظر ترديد كرده و نيز دوره حيات اين خوشنويس را همزمان ندانسته و بر آن است كه ميرحيدر يكى از زبردت ترين خطاطان قرن نهم بوده است. از تاریخ در گذشت وی اطلاع دقیقی در دست نیست. 

مير حيدر حسينى تبريزى که از تاريخ ولادتش اطلاعى در دست نيست در بخارا مى زيست، اما اصالتاً اهل تبريز بود و از اين رو به تبريزى مشهور است. در خوشنويسى، ميرحيدر را از جمله هفت تن شاگردان "ميرعلى هروى" محسوب كرده اند. با اينحال "بيانى"، با استناد به نمونه خطى از وى كه سال 868 را نشان مى دهد، در صحت اين اظهارنظر ترديد كرده و نيز دوره حيات اين خوشنويس را همزمان ندانسته و بر آن است كه ميرحيدر يكى از زبردت ترين خطاطان قرن نهم بوده است. از تاریخ در گذشت وی اطلاع دقیقی در دست نیست. 


ميرحيدر از جمله نستعليق نويسان ممتاز عصر خود بود. بيشتر آثار خوشنويسى او به قلمهاى نيم دو دانگ، دو دانگ، سه دانگ، چهار دانگ، كتابت خوش و خفى است. نمونه هايى از آثار او در كتابخانه هاى خزينه اوقاف و روان كوشكو شهر استانبول موجود است. 

ميرحيدر از جمله نستعليق نويسان ممتاز عصر خود بود. بيشتر آثار خوشنويسى او به قلمهاى نيم دو دانگ، دو دانگ، سه دانگ، چهار دانگ، كتابت خوش و خفى است. نمونه هايى از آثار او در كتابخانه هاى خزينه اوقاف و روان كوشكو شهر استانبول موجود است. 


از تاريخ وفات میر حیدر نيز اطلاعى در دست نيست، اما براساس يكى از آثارش، تا روزگار پادشاهى شاه اسماعيل اول صفوى در قيد حيات بوده است. 

از تاريخ وفات میر حیدر نيز اطلاعى در دست نيست، اما براساس يكى از آثارش، تا روزگار پادشاهى شاه اسماعيل اول صفوى در قيد حيات بوده است. 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۷:۰۵:۱۰

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۲۲:۳۲:۴۳

میر حیدر حسینی تبریزی

خلاصه زندگی نامه

 مير حيدر حسينى تبريزى، خوشنويس اواخر قرن نهم و اوايل قرن دهم بود. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع