علی بن مُحَسِّن تنوخی، مکنی به "ابوالقاسم" که تاریخ دقیق ولادتش معلوم نیست، در بصره و در خاندان تَنُوخی، خاندانی منتسب به قبیله "تنوخ" که بیشتر آنان اهل علم و حدیث، حنفی مذهب و صاحب منصب قضا بودند، به دنیا آمد. او نیز همچون پدرش "ابوعلی مُحَسِّن بن علی بن محمدبن ابی الفهم تنوخی"، علاوه بر منصب قضا، به کار در ضرابخانه نیز مشغول بود. وی در نقلِ حدیث، صدوق و در حُکمِ قضا بسیار محتاط بود. او نیز در مذهب، معتزلی متمایل به شیعه بود، اما "علامه حلّی" او را در شمار علمای اهل سنّت ذکر کرده است. به گفته "ابن تغری بردی"، علی بن مُحَسِّن تألیفات سودمندی داشته و "محسن امین" او را مؤلف کتاب "الطوالات" معرفی کرده است. وی در سال 447 درگذشته است. 

علی بن مُحَسِّن تنوخی، مکنی به "ابوالقاسم" که تاریخ دقیق ولادتش معلوم نیست، در بصره و در خاندان تَنُوخی، خاندانی منتسب به قبیله "تنوخ" که بیشتر آنان اهل علم و حدیث، حنفی مذهب و صاحب منصب قضا بودند، به دنیا آمد. او نیز همچون پدرش "ابوعلی مُحَسِّن بن علی بن محمدبن ابی الفهم تنوخی"، علاوه بر منصب قضا، به کار در ضرابخانه نیز مشغول بود. وی در نقلِ حدیث، صدوق و در حُکمِ قضا بسیار محتاط بود. او نیز در مذهب، معتزلی متمایل به شیعه بود، اما "علامه حلّی" او را در شمار علمای اهل سنّت ذکر کرده است. به گفته "ابن تغری بردی"، علی بن مُحَسِّن تألیفات سودمندی داشته و "محسن امین" او را مؤلف کتاب "الطوالات" معرفی کرده است. وی در سال 447 درگذشته است. 


علی بن مُحَسِّن شاگرد شریف "مرتضی علم الهدی" و "ابوالعلاء معرّی" و از استادان "شیخ طوسی" بود. "ابن خلّکان" او را راوی اشعار بسیاری دانسته و به نوشته "افندی اصفهانی" وی اشعار فراوانی نیز از حفظ داشت. منابع تنوخی  را شاعر و ادیب معرفی کرده اند، اما از سروده های وی هیچ شعری نقل نشده است. 

علی بن مُحَسِّن شاگرد شریف "مرتضی علم الهدی" و "ابوالعلاء معرّی" و از استادان "شیخ طوسی" بود. "ابن خلّکان" او را راوی اشعار بسیاری دانسته و به نوشته "افندی اصفهانی" وی اشعار فراوانی نیز از حفظ داشت. منابع تنوخی  را شاعر و ادیب معرفی کرده اند، اما از سروده های وی هیچ شعری نقل نشده است. 


علی بن مُحَسِّن تنوخی در سال 447 درگذشت و خطیب بغدادی بر جنازه اش نماز خواند. 

علی بن مُحَسِّن تنوخی در سال 447 درگذشت و خطیب بغدادی بر جنازه اش نماز خواند. 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۷:۱۷:۰۶

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۲۲:۳۲:۰۹

علی بن محسن تنوخی

خلاصه زندگی نامه

 علی بن مُحَسِّن تنوخی، مکنی به ابوالقاسم، محدّث و قاضی سده های چهارم و پنجم قمری که از شاگردان سید مرتضی بوده است. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع