جستجو در مطالب و اشخاص
رابرت هوک (Robert Hooke) در سال 1635 در دهکده "فرش واتر"( واقع درسواحل جنوبی انگلستان) به دنیا آمد. وی پس از مرگ پدرش، به لندن رفته و در مدرسه "وست منچستر" مشغول تحصیل شد.هوک در 18 سالگی وارد دانشگاه آکسفورد شد و به زودی استعداد خود را در زمینه مکانیک به جامعه علمی آن زمان از جمله "تامس ویلیس" و "رابرت بویل" ثابت کرد.پس از بازگشت سلطنت چارلز دوم محفل علمی غیر رسمی آکسفورد، هسته انجمن سلطنتی جدید را تشکیل داد و در سال1662 هوک متصدی آزمایشگاه‌ های آن گردید. هوك در سال 1663 ميلادي به عضويت انجمن سلطنتي انگليس در آمد و سال ها به عنوان منشي در انجمن خدمت مي كرد. او در این سال ‌ها به فعالیت بر روی تلسکوپ‌ ها ودیگر ابزار نجومی و ساعت ‌ها مشغول بود و توانست اصلاحات فراوانی در این زمینه ایجاد کند. هوک در زمینه زیست شناسی، فیزیک و شیمی و زمین شناسی فعالیت علمی داشت و به دستاورد های مهمی در این علوم رسید. هوک، برای نخستین بار از واژه سلول برای توصیف واحد بنیادی ارگانسیم زنده استفاده کرد.وی در زمینه فیزیک صاحب اختراعات فراوانی است که میتوان برای نمونه به اختراع فشارسنج، رطوبت سنج و..اشاره کرد. در زمینه شیمی به کشف و توضیح تفاوت فلزات و نمک ها پرداخت ودر زمینه زمین شناسی درباره سنگواره ها مطالعه داشت.در سال 1665 در اثری با نام "میکرو گرافیا" به توصیف یافته‌ های خود پرداخت. "میکرو گرافیا" از شاهکارهای علمی قرن ۱۷ محسوب می‌شود.وی تمام دوران حیاتش رابه کشف و اختراعات علمی سپری کرد و خدمات ارزنده ای در پیشرفت علوم پایه از خود برجای گذاشت و سرانجام در سن 67 سالگل از دنیا رفت. 

رابرت هوک (Robert Hooke) در سال 1635 در دهکده "فرش واتر"( واقع درسواحل جنوبی انگلستان) به دنیا آمد. وی پس از مرگ پدرش، به لندن رفته و در مدرسه "وست منچستر" مشغول تحصیل شد.هوک در 18 سالگی وارد دانشگاه آکسفورد شد و به زودی استعداد خود را در زمینه مکانیک به جامعه علمی آن زمان از جمله "تامس ویلیس" و "رابرت بویل" ثابت کرد.پس از بازگشت سلطنت چارلز دوم محفل علمی غیر رسمی آکسفورد، هسته انجمن سلطنتی جدید را تشکیل داد و در سال1662 هوک متصدی آزمایشگاه‌ های آن گردید. هوك در سال 1663 ميلادي به عضويت انجمن سلطنتي انگليس در آمد و سال ها به عنوان منشي در انجمن خدمت مي كرد. او در این سال ‌ها به فعالیت بر روی تلسکوپ‌ ها ودیگر ابزار نجومی و ساعت ‌ها مشغول بود و توانست اصلاحات فراوانی در این زمینه ایجاد کند. هوک در زمینه زیست شناسی، فیزیک و شیمی و زمین شناسی فعالیت علمی داشت و به دستاورد های مهمی در این علوم رسید. هوک، برای نخستین بار از واژه سلول برای توصیف واحد بنیادی ارگانسیم زنده استفاده کرد.وی در زمینه فیزیک صاحب اختراعات فراوانی است که میتوان برای نمونه به اختراع فشارسنج، رطوبت سنج و..اشاره کرد. در زمینه شیمی به کشف و توضیح تفاوت فلزات و نمک ها پرداخت ودر زمینه زمین شناسی درباره سنگواره ها مطالعه داشت.در سال 1665 در اثری با نام "میکرو گرافیا" به توصیف یافته‌ های خود پرداخت. "میکرو گرافیا" از شاهکارهای علمی قرن ۱۷ محسوب می‌شود.وی تمام دوران حیاتش رابه کشف و اختراعات علمی سپری کرد و خدمات ارزنده ای در پیشرفت علوم پایه از خود برجای گذاشت و سرانجام در سن 67 سالگل از دنیا رفت. 


هوک بعد ازعضویت در انجمن سلطنتی محفل علمی غیر رسمی آکسفورد و تصدی مسولیت آزمایشگاه های آن، در سال 1662 به کالج "گرشم" رفت  و در مشاغل مختلف تا آخر عمرآن جا ماند و در طول دوران حیاتش به اختراعات متعددی در زمینه علوم  پایه  دست یافت.  نظریه ‌های مهم هوک در مورد زیست شناسی هوک در سال 1665 " میکرو گرافیا" را که یکی از شاهکارهای علمی قرن 17 بود، منتشر کرد. آن اثر علاوه بر بسیاری نکات دیگر، شامل نخستین توصیفها و نقشه‌ واحدهایی بود که یاخته (سلول) نامیده می‌شدند. وی نخستین فردی بود که اصطلاح سلول را به کاربرد. 

هوک بعد ازعضویت در انجمن سلطنتی محفل علمی غیر رسمی آکسفورد و تصدی مسولیت آزمایشگاه های آن، در سال 1662 به کالج "گرشم" رفت  و در مشاغل مختلف تا آخر عمرآن جا ماند و در طول دوران حیاتش به اختراعات متعددی در زمینه علوم  پایه  دست یافت.  نظریه ‌های مهم هوک در مورد زیست شناسی هوک در سال 1665 " میکرو گرافیا" را که یکی از شاهکارهای علمی قرن 17 بود، منتشر کرد. آن اثر علاوه بر بسیاری نکات دیگر، شامل نخستین توصیفها و نقشه‌ واحدهایی بود که یاخته (سلول) نامیده می‌شدند. وی نخستین فردی بود که اصطلاح سلول را به کاربرد. 


هوک  شیوه برخورد با حرکت دورانی بطور اعم و پویایی شناسی کیهانی را از نو تدوین و تنظیم کرد. هوک در مکاتبه مشهوری با "آیزاک نیوتن" بیان داشت که نیروی ثقل متناسب با مجذور فاصله کاهش می‌یابد. نظریه ای که نیوتن را به راه درک رابطه عکس مجذور کشانید و او را در مسیر کشف جاذبه عمومی قرار داد. وی در سال 1679 در کتاب خود که مجموعه ای از شش اثر کوتاه بود، قانون هوک را شرح داد که عبارت بود از قانون کشسانی، با تاكيد بر این که، تنش با کرنش متناسب است. 

هوک  شیوه برخورد با حرکت دورانی بطور اعم و پویایی شناسی کیهانی را از نو تدوین و تنظیم کرد. هوک در مکاتبه مشهوری با "آیزاک نیوتن" بیان داشت که نیروی ثقل متناسب با مجذور فاصله کاهش می‌یابد. نظریه ای که نیوتن را به راه درک رابطه عکس مجذور کشانید و او را در مسیر کشف جاذبه عمومی قرار داد. وی در سال 1679 در کتاب خود که مجموعه ای از شش اثر کوتاه بود، قانون هوک را شرح داد که عبارت بود از قانون کشسانی، با تاكيد بر این که، تنش با کرنش متناسب است. 


هوک زمین شناس ارزنده ای بود و نظریه‌هایش درباره منشاء سنگواره‌ها، طلیعه ای از نظریات قرن 19 در این زمينه بود. وی از نخستین طرفداران نظریه سانحه گرایی به شمار می رود. او متخصص ورزیده معماری بود و پس از آتش سوزی بزرگ شهر لندن، نقشه شهر را طرح ريزي کرد که بعداً از روی آن، شهر نیویورک را بنا کردند. هوک مامور شد تا به عنوان زمین‌سنج با " کریستوفر رن" در تنظیم نقشه بازسازی لندن همکاری کند. 

هوک زمین شناس ارزنده ای بود و نظریه‌هایش درباره منشاء سنگواره‌ها، طلیعه ای از نظریات قرن 19 در این زمينه بود. وی از نخستین طرفداران نظریه سانحه گرایی به شمار می رود. او متخصص ورزیده معماری بود و پس از آتش سوزی بزرگ شهر لندن، نقشه شهر را طرح ريزي کرد که بعداً از روی آن، شهر نیویورک را بنا کردند. هوک مامور شد تا به عنوان زمین‌سنج با " کریستوفر رن" در تنظیم نقشه بازسازی لندن همکاری کند. 


او به کارهای شگرف دیگری نیز دست زد و شاید مهمترین خدمت هوک به علم در زمينه ساخت و کاربرد ابزارها باشد. او به هر ابزار مهمی که در قرن 17 ساخته شده بود، چیزی افزود. وی تلمبه بادی را در شکل ماندگارش اختراع کرد و به روند ساعت سازی و میکروسکوپ سازی سرعت بخشيد. تار چلیپایی را برای تلسکوپ ، دریچه دیافراگم و نیز پیچ تنظیمی را که از روی آن ، قرائت وضع مستقر بصورت مستقیم ممکن می‌شد، اختراع نمود. پاندول ساعت، دستگاه سنجش انکسار نور در مایعات، بارومتر (هواسنج و غلظت سنج الکلی) و رطوبت سنج نیز از جمله اختراعات اوست. وی بنیان گذار هواشناسی علمی نامیده شده است. هوا سنجی که او اختراع کرد، دارای سوزن متحرکی بود که فشار هوا روی آن ثبت می‌شد. دمای انجماد آب را نقطه صفر دماسنج پیشنهاد نمود و دستگاهی برای تنظیم دماسنج ها طرح ریزی کرد .ساعت هوا سنجی او  میزان بارندگی، فشار هوا، رطوبت و سرعت باد را روی طبلکی چرخان ثبت می‌کرد. 

او به کارهای شگرف دیگری نیز دست زد و شاید مهمترین خدمت هوک به علم در زمينه ساخت و کاربرد ابزارها باشد. او به هر ابزار مهمی که در قرن 17 ساخته شده بود، چیزی افزود. وی تلمبه بادی را در شکل ماندگارش اختراع کرد و به روند ساعت سازی و میکروسکوپ سازی سرعت بخشيد. تار چلیپایی را برای تلسکوپ ، دریچه دیافراگم و نیز پیچ تنظیمی را که از روی آن ، قرائت وضع مستقر بصورت مستقیم ممکن می‌شد، اختراع نمود. پاندول ساعت، دستگاه سنجش انکسار نور در مایعات، بارومتر (هواسنج و غلظت سنج الکلی) و رطوبت سنج نیز از جمله اختراعات اوست. وی بنیان گذار هواشناسی علمی نامیده شده است. هوا سنجی که او اختراع کرد، دارای سوزن متحرکی بود که فشار هوا روی آن ثبت می‌شد. دمای انجماد آب را نقطه صفر دماسنج پیشنهاد نمود و دستگاهی برای تنظیم دماسنج ها طرح ریزی کرد .ساعت هوا سنجی او  میزان بارندگی، فشار هوا، رطوبت و سرعت باد را روی طبلکی چرخان ثبت می‌کرد. 


هوک تفاوت فلزات و نمکها را نشان داد و کتابی در باب خاصیت موئین بویژه صعود مایعات در لوله‌ها نوشت. وی دریافت که حرکت اجسام ریز و کوچک در روی سطح مایعات و بالا رفتن نفت از فتیله و حرکت شیره خام و پرورده گیاهان بر اثر خاصیت لوله‌های موئین می ‌باشد. 

هوک تفاوت فلزات و نمکها را نشان داد و کتابی در باب خاصیت موئین بویژه صعود مایعات در لوله‌ها نوشت. وی دریافت که حرکت اجسام ریز و کوچک در روی سطح مایعات و بالا رفتن نفت از فتیله و حرکت شیره خام و پرورده گیاهان بر اثر خاصیت لوله‌های موئین می ‌باشد. 


رابرت هوک در سال 1702 و در سن 67 سالگی در لندن درگذشت. دو سال پس از مرگ این دانشمند ، مجموعه رسالاتش انتشار یافت. 

رابرت هوک در سال 1702 و در سن 67 سالگی در لندن درگذشت. دو سال پس از مرگ این دانشمند ، مجموعه رسالاتش انتشار یافت. 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۶:۴۹:۳۶

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۲۰:۳۸:۴۵

رابرت هوک

خلاصه زندگی نامه

 رابرت هوک، دانشمند و فیزیکدان انگلیسی که ساخت میکروسکوپ و کشف قانون هوک از خدمات علمی مشهور این دانشمند است. وی صاحب اختراعات بی شماری در زمینه سایر رشته های علوم پایه می باشد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع