جستجو در مطالب و اشخاص
نوام چامسکی در 7 دسامبر 1928 از پدرومادری یهودی در فیلادلفیای آمریکا متولد شد. پدرش، ویلیام چامسکی یک روسی یهودی تبار بود که از روسیه به آمریکا مهاجرت کرده بود. او آموزگار زبان عبری بود و کتابی درسی در زمینه دستور زبان یهودی دوران میانه به چاپ رسانده بود. چاﻣﺴﮑﯽ از دو ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ دوازده ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻨﯿﺎد ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ دﯾﻮﯾﺖ، ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺟﺎن دﯾﻮی ﻗﺮار داﺷﺖ. ﺟﺎن دﯾﻮی از ﭘﯿﺮوان ﮐﺎرل وﯾلهم ون ھﺎﻣﺒﻮﻟﺖ ﻓﯿﻠﺴﻮف و ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار ﺷﯿﻮه ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ در اﯾﻦ دوره ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ اھﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﺮدی اﺳﺖ. ﻧﻮام از ھﻤﺎن ﻋﻨﻔﻮان ﮐﻮدﮐﯽ ﻋﻼﻗﻪ ی واﻓﺮی ﺑﻪ ﮐﺘﺎب داﺷﺖ و آثارﮐﻼﺳﯿﮏ ادﺑﯿﺎت جهان ﻣﺜﻞ اﺛﺎر دﯾﮑﻨﺰ، داﺳﺘﺎﯾﻮﻓﺴﮑﯽ، ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی و دﯾﮕﺮان را ﺑﺎ وﻟﻊ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ. ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﻮد در ﺳﻦ ده ﺳﺎﻟﮕﯽ در ھﻨﮕﺎم ﺳﻘﻮط ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ھﺎی ﻓﺮاﻧﮑﯿﺴﺖ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺷﺪﯾﺪ اﻟﻠﺤﻦ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.تحصیلات  عالیدر ﺳﺎل 1945 در ﺳﻦ 16 ﺳﺎﻟﮕﯽ، ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ را در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. او ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮج ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ را درﺑﯿﺎورد ﺷبها و آﺧﺮھﻔﺘﻪ ھﺎ زﺑﺎن ﻋﺒﺮی ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﮐﺮد. وی در طﻮل ھﻤﯿﻦ دوره ﺣﺘﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ در چهار ﭼﻮﺑﻪ ﺧﺸﮏ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎه از ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﯿﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: «ﺗﺼﻤﯿﻢ» ﺑﻪ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ داﺷﺘﻢ، ﺷﺎﯾﺪ در ﮐﯿﺒﻮﺗﺰ ھﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﺗﻼشهایی ﮐﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎی ﻋﺮب-اﺳﺮاﯾﯿﻠﯽ در چهارﭼﻮبی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﺪم «وی» ﭘﺲ از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرول دورﯾﺲ ﺷﺎﺗﺰ ھﻤﺴﺮ آﯾﻨﺪه اش و زﻟﯿﮓ ھﺎرﯾﺲ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻪ ھﺮ دو ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ او ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ، طﺮح ﮐﺎر درﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﯿﺒﻮﺗﺰ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و دوﺑﺎره ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎزﮔﺸﺖ. ﭘﺮوﻓﺴﻮر ھﺎرﯾﺲ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺧﺎﻧﻮاده ای روس ﺗﺒﺎر و ﻣهاﺟﺮ ﺑﻮد در ﺳﺎل 1931 در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﻋﻤﻼ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده ﺑﻮد. ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف او «ﺷﯿﻮه ھﺎی زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری» ﮐﻪ در 1951 ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ﺑﺮ ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺖ. ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ وﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ را ﺑﻪ بهترین  وﺟﻪ در اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﻤﺪه ﺧﻮد «ﺳﺎﺧﺘﺎر» ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ" ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ. ھﺎرﯾﺲ و ﺑﺮﺧﻮردھﺎی زﻧﺪه وﺳﺎزﻧﺪه او در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﺸﮏ داﻧﺸﮕﺎھﯽ در واﻗﻊ ھﻤﺎن اﺣﺴﺎس ﺳﺎلهای اوﻟﯿﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺪرﺳﻪ دﯾﻮﯾﺖ را در ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ زﻧﺪه ﮐﺮد و ﺷﺎﯾﺪ ﺗنها دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ او ﺷﺪ. او در ﺳﺎل 1955 ﺗﺰ دﮐﺘﺮی ﺧﻮد را دررﺷﺘﻪ ی زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ اراﺋﻪ داد. ﭘﺎﯾﯿﺰ ھﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎه ام ای ﺗﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ. و پس از گذشت سالها وی هنوز هم در ام ای تی مشغول به کار است. 

نوام چامسکی در 7 دسامبر 1928 از پدرومادری یهودی در فیلادلفیای آمریکا متولد شد. پدرش، ویلیام چامسکی یک روسی یهودی تبار بود که از روسیه به آمریکا مهاجرت کرده بود. او آموزگار زبان عبری بود و کتابی درسی در زمینه دستور زبان یهودی دوران میانه به چاپ رسانده بود. چاﻣﺴﮑﯽ از دو ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ دوازده ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻨﯿﺎد ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ دﯾﻮﯾﺖ، ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺟﺎن دﯾﻮی ﻗﺮار داﺷﺖ. ﺟﺎن دﯾﻮی از ﭘﯿﺮوان ﮐﺎرل وﯾلهم ون ھﺎﻣﺒﻮﻟﺖ ﻓﯿﻠﺴﻮف و ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار ﺷﯿﻮه ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ در اﯾﻦ دوره ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ اھﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﺮدی اﺳﺖ. ﻧﻮام از ھﻤﺎن ﻋﻨﻔﻮان ﮐﻮدﮐﯽ ﻋﻼﻗﻪ ی واﻓﺮی ﺑﻪ ﮐﺘﺎب داﺷﺖ و آثارﮐﻼﺳﯿﮏ ادﺑﯿﺎت جهان ﻣﺜﻞ اﺛﺎر دﯾﮑﻨﺰ، داﺳﺘﺎﯾﻮﻓﺴﮑﯽ، ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی و دﯾﮕﺮان را ﺑﺎ وﻟﻊ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ. ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﻮد در ﺳﻦ ده ﺳﺎﻟﮕﯽ در ھﻨﮕﺎم ﺳﻘﻮط ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ھﺎی ﻓﺮاﻧﮑﯿﺴﺖ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺷﺪﯾﺪ اﻟﻠﺤﻦ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.تحصیلات  عالیدر ﺳﺎل 1945 در ﺳﻦ 16 ﺳﺎﻟﮕﯽ، ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ را در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. او ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮج ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ را درﺑﯿﺎورد ﺷبها و آﺧﺮھﻔﺘﻪ ھﺎ زﺑﺎن ﻋﺒﺮی ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﮐﺮد. وی در طﻮل ھﻤﯿﻦ دوره ﺣﺘﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ در چهار ﭼﻮﺑﻪ ﺧﺸﮏ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎه از ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﯿﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: «ﺗﺼﻤﯿﻢ» ﺑﻪ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ داﺷﺘﻢ، ﺷﺎﯾﺪ در ﮐﯿﺒﻮﺗﺰ ھﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﺗﻼشهایی ﮐﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎی ﻋﺮب-اﺳﺮاﯾﯿﻠﯽ در چهارﭼﻮبی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﺪم «وی» ﭘﺲ از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرول دورﯾﺲ ﺷﺎﺗﺰ ھﻤﺴﺮ آﯾﻨﺪه اش و زﻟﯿﮓ ھﺎرﯾﺲ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻪ ھﺮ دو ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ او ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ، طﺮح ﮐﺎر درﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﯿﺒﻮﺗﺰ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و دوﺑﺎره ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎزﮔﺸﺖ. ﭘﺮوﻓﺴﻮر ھﺎرﯾﺲ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺧﺎﻧﻮاده ای روس ﺗﺒﺎر و ﻣهاﺟﺮ ﺑﻮد در ﺳﺎل 1931 در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﻋﻤﻼ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده ﺑﻮد. ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف او «ﺷﯿﻮه ھﺎی زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری» ﮐﻪ در 1951 ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ﺑﺮ ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺖ. ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ وﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ را ﺑﻪ بهترین  وﺟﻪ در اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﻤﺪه ﺧﻮد «ﺳﺎﺧﺘﺎر» ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ" ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ. ھﺎرﯾﺲ و ﺑﺮﺧﻮردھﺎی زﻧﺪه وﺳﺎزﻧﺪه او در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﺸﮏ داﻧﺸﮕﺎھﯽ در واﻗﻊ ھﻤﺎن اﺣﺴﺎس ﺳﺎلهای اوﻟﯿﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺪرﺳﻪ دﯾﻮﯾﺖ را در ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ زﻧﺪه ﮐﺮد و ﺷﺎﯾﺪ ﺗنها دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ او ﺷﺪ. او در ﺳﺎل 1955 ﺗﺰ دﮐﺘﺮی ﺧﻮد را دررﺷﺘﻪ ی زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ اراﺋﻪ داد. ﭘﺎﯾﯿﺰ ھﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎه ام ای ﺗﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ. و پس از گذشت سالها وی هنوز هم در ام ای تی مشغول به کار است. 


نظریه معروف وی دستور زایشی است که در دهه 60 میلادی انقلابی در زبان‌شناسی معاصر ایجاد کرد. وی همچنین کتاب‌های متعددی درباره ذهن و زبان و مغز و زبان نوشته‌است. در واقع چامسکی در بررسی‌های خود نشان داد که با بررسی نظام زبانی افراد می‌توان نتایج روان‌ شناختی به دست آورد. وی نوشته‌های متعددی نیز در زمینه علوم رایانه دارد. که در زمینهٔ کامپیلرها نظریات او مورد توجه‌است. نظریات چامسکی انقلابی در رشته زبان‌شناسی به وجود آوردند. او معتقد است اصول و خصوصیات زبان در انسان ذاتی و «به طور ارثی برنامه‌ریزی شده» است و محیط پیرامون کودک تنها نقش محرک را برای یادگیری زبان مادری ایفا می‌کند. کودک مجموعه محدودی از اطلاعات را از محیط زبانی خویش می‌گیرد و خود قادر است ترکیبات جدیدی بسازد. نظریه‌ پردازان پیش‌تر معتقد بودند زبان مادری تنها از راه شنیدن گفتار اطرافیان و به صورت اکتسابی وارد مغز کودک می‌شود. از گفته‌های اوست که: «زبان آیینه فکر است». در اصل این ایده که زبان می‌تواند بازتاب دهندهٔ تمام نمایی از شخصیت و حالات درونی شخص باشد، ایده چامسکی است. چامسکی در مهرماه 1391 (اکتبر 2012) برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی زبانشناسی به غزه سفر کرد که دکتری افتخاری دانشگاه الاسلامیه غزه به منظور قدردانی از مواضع انسانی نوام چامسکی در پشتیبانی از مردم فلسطین و اعلام همبستگی با فلسطینی ها به وی اهدا شد. 

نظریه معروف وی دستور زایشی است که در دهه 60 میلادی انقلابی در زبان‌شناسی معاصر ایجاد کرد. وی همچنین کتاب‌های متعددی درباره ذهن و زبان و مغز و زبان نوشته‌است. در واقع چامسکی در بررسی‌های خود نشان داد که با بررسی نظام زبانی افراد می‌توان نتایج روان‌ شناختی به دست آورد. وی نوشته‌های متعددی نیز در زمینه علوم رایانه دارد. که در زمینهٔ کامپیلرها نظریات او مورد توجه‌است. نظریات چامسکی انقلابی در رشته زبان‌شناسی به وجود آوردند. او معتقد است اصول و خصوصیات زبان در انسان ذاتی و «به طور ارثی برنامه‌ریزی شده» است و محیط پیرامون کودک تنها نقش محرک را برای یادگیری زبان مادری ایفا می‌کند. کودک مجموعه محدودی از اطلاعات را از محیط زبانی خویش می‌گیرد و خود قادر است ترکیبات جدیدی بسازد. نظریه‌ پردازان پیش‌تر معتقد بودند زبان مادری تنها از راه شنیدن گفتار اطرافیان و به صورت اکتسابی وارد مغز کودک می‌شود. از گفته‌های اوست که: «زبان آیینه فکر است». در اصل این ایده که زبان می‌تواند بازتاب دهندهٔ تمام نمایی از شخصیت و حالات درونی شخص باشد، ایده چامسکی است. چامسکی در مهرماه 1391 (اکتبر 2012) برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی زبانشناسی به غزه سفر کرد که دکتری افتخاری دانشگاه الاسلامیه غزه به منظور قدردانی از مواضع انسانی نوام چامسکی در پشتیبانی از مردم فلسطین و اعلام همبستگی با فلسطینی ها به وی اهدا شد. 


نوام چامسکی  منتقد سیاست خارجی ایالات متحده و دولت‌ های دیگر است. وی خود را سوسیالیستی آزادی‌ خواه و هم‌ چنین هوادار آنارکو-سندیکالیسم می‌داند. چامسکی اگرچه از برچیدن دیوار برلین استقبال کرد، اما ترس او از این‌که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مجموعه درهم‌ پیچیدهٔ نظامی-صنعتی آمریکا به دنبال دشمنانی جدید خواهد گشت تا وجود خود را موجه جلوه دهد، با اتفاقاتی که بعداً در جهان رخ داد تأیید شد.به نظر چامسکی اجرای موفقیت‌آمیز این برنامه وام‏دار «اتحادی نامقدس» میان دولت آمریکا و شرکت‌های رسانه‌ای است. چامسکی در زمان جنگ ویتنام به عنوان منتقد اجتماعی سیاست خارجی آمریکا به شهرت رسید. نخستین اثر سیاسی مهم او کتاب قدرت آمریکا و ماندارین‌های نوین (1969) بود که در انتقاد به طبقه روشنفکران لیبرال نوشته شده بود. درک چامسکی از ساز و کار امپریالیسم آمریکا و توانایی همیشگی او برای فهم دورنمای کلی سیاست‌های آمریکا به مخالفت او با دخالت نظامی آمریکا در کوزوو، افغانستان و عراق و هم‌چنین جنگ بوش بر ضد تروریسم منجر شد. او در سال 1980 بر کتاب روبرت فاوریسون (Robert Faurisson) که در حقیقت داشتن هولوکاست تردید کرده بود، مقدمه یی نوشت. اگرچه این مقدمه تنها با دفاع از آزادی بیان می‌پرداخت، با واکنش‌های سختی مواجه شد. وی بعدها آشکار ساخت که از وی مطلبی در دفاع از آزادی بیان خواسته شده بود و او از استفاده از آن به عنوان مقدمهٔ کتاب مذکور اطلاع نداشت. در دهه‌های 70 و80  میلادی چامسکی به همراهی جان پیلگر (John Pilger) از معدود کسانی بودند که از نسل‌کشی «پنهان» در تیمور شرقی سخن گفتند. وی به تمامی روسای جهمور آمریکا، حتی جان اف کندی، با دیدی انتقادی می‌نگرد. او درین باب کتاب «تفکری دوباره به کاملوت: جان اف کندی، جنگ ویتنام و فرهنگ سیاسی آمریکا»را نوشته‌است. چامسکی در بیانیه ای مشترک با برخی اندیشمندان آمریکایی، انگلیسی و کانادایی درباره نقش رسانه ها در نبرد اسرائیل و غزه 2012  از رسانه های غربی به خاطر پوشش یکجانبه جنگ انتقاد کرد و این مسئله را غیر قابل قبول و ظالمانه خواند و از خبرنگاران خواست در اعتراض به استفاده ابزاری خبرگزاری های غربی از آنها، اعتصاب و از همکاری با این خبرگزاری خودداری کنند. وی همچنین در این بیانیه از مردم غزه درخواست کرد، با استفاده از امکانات موجود با همه مراکز خبری تماس بگیرند و واقعیت ها به طور منصفانه منعکس کنند. وی معتقد است: «در پس ظاهر بی طرفانه شرح مسائل اجتماعی- از طریق گزارش های تلویزیونی، تحلیل های سیاسی یا اخبار رادیو- پیش فرض ها و اصول ایدئولوژیکی ای نهفته است که وقتی آنها را افشا می کنیم فرو می ریزند.» 

نوام چامسکی  منتقد سیاست خارجی ایالات متحده و دولت‌ های دیگر است. وی خود را سوسیالیستی آزادی‌ خواه و هم‌ چنین هوادار آنارکو-سندیکالیسم می‌داند. چامسکی اگرچه از برچیدن دیوار برلین استقبال کرد، اما ترس او از این‌که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مجموعه درهم‌ پیچیدهٔ نظامی-صنعتی آمریکا به دنبال دشمنانی جدید خواهد گشت تا وجود خود را موجه جلوه دهد، با اتفاقاتی که بعداً در جهان رخ داد تأیید شد.به نظر چامسکی اجرای موفقیت‌آمیز این برنامه وام‏دار «اتحادی نامقدس» میان دولت آمریکا و شرکت‌های رسانه‌ای است. چامسکی در زمان جنگ ویتنام به عنوان منتقد اجتماعی سیاست خارجی آمریکا به شهرت رسید. نخستین اثر سیاسی مهم او کتاب قدرت آمریکا و ماندارین‌های نوین (1969) بود که در انتقاد به طبقه روشنفکران لیبرال نوشته شده بود. درک چامسکی از ساز و کار امپریالیسم آمریکا و توانایی همیشگی او برای فهم دورنمای کلی سیاست‌های آمریکا به مخالفت او با دخالت نظامی آمریکا در کوزوو، افغانستان و عراق و هم‌چنین جنگ بوش بر ضد تروریسم منجر شد. او در سال 1980 بر کتاب روبرت فاوریسون (Robert Faurisson) که در حقیقت داشتن هولوکاست تردید کرده بود، مقدمه یی نوشت. اگرچه این مقدمه تنها با دفاع از آزادی بیان می‌پرداخت، با واکنش‌های سختی مواجه شد. وی بعدها آشکار ساخت که از وی مطلبی در دفاع از آزادی بیان خواسته شده بود و او از استفاده از آن به عنوان مقدمهٔ کتاب مذکور اطلاع نداشت. در دهه‌های 70 و80  میلادی چامسکی به همراهی جان پیلگر (John Pilger) از معدود کسانی بودند که از نسل‌کشی «پنهان» در تیمور شرقی سخن گفتند. وی به تمامی روسای جهمور آمریکا، حتی جان اف کندی، با دیدی انتقادی می‌نگرد. او درین باب کتاب «تفکری دوباره به کاملوت: جان اف کندی، جنگ ویتنام و فرهنگ سیاسی آمریکا»را نوشته‌است. چامسکی در بیانیه ای مشترک با برخی اندیشمندان آمریکایی، انگلیسی و کانادایی درباره نقش رسانه ها در نبرد اسرائیل و غزه 2012  از رسانه های غربی به خاطر پوشش یکجانبه جنگ انتقاد کرد و این مسئله را غیر قابل قبول و ظالمانه خواند و از خبرنگاران خواست در اعتراض به استفاده ابزاری خبرگزاری های غربی از آنها، اعتصاب و از همکاری با این خبرگزاری خودداری کنند. وی همچنین در این بیانیه از مردم غزه درخواست کرد، با استفاده از امکانات موجود با همه مراکز خبری تماس بگیرند و واقعیت ها به طور منصفانه منعکس کنند. وی معتقد است: «در پس ظاهر بی طرفانه شرح مسائل اجتماعی- از طریق گزارش های تلویزیونی، تحلیل های سیاسی یا اخبار رادیو- پیش فرض ها و اصول ایدئولوژیکی ای نهفته است که وقتی آنها را افشا می کنیم فرو می ریزند.» 


نوام چامسکی یکی از امضاکنندگان نامه منافقانه اکبر گنجی به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در سال 2009 بود. اکبر گنجی، روزنامه نگار و نویسنده خارج نشین، در سال 2009 و پس از انتخابات ریاست جمهوری طی نامه ای به دبیرکل سازمان ملل، انتخابات و نظام سیاسی ایران را ناعادلانه، غیرآزاد و غیررقابتی خوانده بود.فتنه 88چامسکی در زمان ناآرامی های پس از انتخابات سال 88، با حمایت از معترضان به نتایج انتخابات و حرکت های غیرقانونی و ساختارشکنانه آن ها، "شجاعت و پایداری" معترضان را "تحسین برانگیز" خواند و با دخالتی آشکار در مسائل داخلی کشو، نتایج انتخابات ایران را بی اعتبار دانست. چامسکی همچنین در روز اول مرداد 2009 از ماساچوست – محل سکونتش – به نیویورک رفت تا در تجمع ضد انقلاب در برابر سازمان ملل حاضر شود. مواضع چامسکی در قبال مسئله هسته ای ایرانمواضع چامسکی در قبال مسئله هسته ای ایران و تهدید اسرائیل نیز در نوع خود جالب است. وی در خصوص تهدید اسرائیل و برنامه هسته ای ایران معتقد ایران تهدید کننده امنیت جهانی نیست و فشارها و تهدیدهای اسرائیل در شرایطی که این رژیم خود مجهز به سلاح هسته ای است به هیچ وجه قابل قبول نیست. اما از سوی دیگر، چامسکی نظام ایران را نظامی خشونت طلب معرفی می کند. جزایر سه گانه ایرانمسئله جزایر سه گانه ایران نیز در کلام این منتقد دولت آمریکا، تعبیر به "اشغال" شده است. چامسکی در مصاحبه با نشریه کامن دریمز (Common Dreams) مالکیت ایران بر جزایر سه گانه را اشغال این جزایر توصیف می کند که در زمان محمدرضا پهلوی رخ داده است. 

نوام چامسکی یکی از امضاکنندگان نامه منافقانه اکبر گنجی به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در سال 2009 بود. اکبر گنجی، روزنامه نگار و نویسنده خارج نشین، در سال 2009 و پس از انتخابات ریاست جمهوری طی نامه ای به دبیرکل سازمان ملل، انتخابات و نظام سیاسی ایران را ناعادلانه، غیرآزاد و غیررقابتی خوانده بود.فتنه 88چامسکی در زمان ناآرامی های پس از انتخابات سال 88، با حمایت از معترضان به نتایج انتخابات و حرکت های غیرقانونی و ساختارشکنانه آن ها، "شجاعت و پایداری" معترضان را "تحسین برانگیز" خواند و با دخالتی آشکار در مسائل داخلی کشو، نتایج انتخابات ایران را بی اعتبار دانست. چامسکی همچنین در روز اول مرداد 2009 از ماساچوست – محل سکونتش – به نیویورک رفت تا در تجمع ضد انقلاب در برابر سازمان ملل حاضر شود. مواضع چامسکی در قبال مسئله هسته ای ایرانمواضع چامسکی در قبال مسئله هسته ای ایران و تهدید اسرائیل نیز در نوع خود جالب است. وی در خصوص تهدید اسرائیل و برنامه هسته ای ایران معتقد ایران تهدید کننده امنیت جهانی نیست و فشارها و تهدیدهای اسرائیل در شرایطی که این رژیم خود مجهز به سلاح هسته ای است به هیچ وجه قابل قبول نیست. اما از سوی دیگر، چامسکی نظام ایران را نظامی خشونت طلب معرفی می کند. جزایر سه گانه ایرانمسئله جزایر سه گانه ایران نیز در کلام این منتقد دولت آمریکا، تعبیر به "اشغال" شده است. چامسکی در مصاحبه با نشریه کامن دریمز (Common Dreams) مالکیت ایران بر جزایر سه گانه را اشغال این جزایر توصیف می کند که در زمان محمدرضا پهلوی رخ داده است. 


چامسکی فردی سرشناس است و نشان های پرشماری در زمینه های دانشگاهی دریافت کرده است. او از دانشگاه لندن و نیز شیکاگو دکترای افتخاری دارد. شخصیتی گیرا که تقریباً از سراسر جهان برای ایراد سخنرانی از او دعوت به عمل آمده است. از این میان می‏توان به سخنرانی او در سال 1967 در دانشگاه برکلی کالیفرنیا درباره «بکمن» و در سال 1969 در دانشگاه آکسفورد درباره «جان لاک» و در دانشگاه لندن به یاد «شرمن» اشاره کرد. 

چامسکی فردی سرشناس است و نشان های پرشماری در زمینه های دانشگاهی دریافت کرده است. او از دانشگاه لندن و نیز شیکاگو دکترای افتخاری دارد. شخصیتی گیرا که تقریباً از سراسر جهان برای ایراد سخنرانی از او دعوت به عمل آمده است. از این میان می‏توان به سخنرانی او در سال 1967 در دانشگاه برکلی کالیفرنیا درباره «بکمن» و در سال 1969 در دانشگاه آکسفورد درباره «جان لاک» و در دانشگاه لندن به یاد «شرمن» اشاره کرد. 


آمریکای بزرگ و حقوق بشردهه جنگ سرد: روند جنگ سرد در دهه 1980مثلث سرنوشت ساز، فلسطین، آمریکا و اسرائیل دمکراسی بازدارنده نظم‌های کهنه و نوین جهانی بهره‌کشی از مردم: نئولیبرالیسم و نظم‌جهانیسپتامبر سلطه یا بقا: طرح سلطهٔ آمریکایی کنترل رسانه تلاش آمریکا برای حاکمیت جهانیجاه طلبی‌های امپراتوری دولت‌های فرومانده ایالات شکست خورده: سوء استفاده از قدرت و حمله به دموکراسی  

آمریکای بزرگ و حقوق بشردهه جنگ سرد: روند جنگ سرد در دهه 1980مثلث سرنوشت ساز، فلسطین، آمریکا و اسرائیل دمکراسی بازدارنده نظم‌های کهنه و نوین جهانی بهره‌کشی از مردم: نئولیبرالیسم و نظم‌جهانیسپتامبر سلطه یا بقا: طرح سلطهٔ آمریکایی کنترل رسانه تلاش آمریکا برای حاکمیت جهانیجاه طلبی‌های امپراتوری دولت‌های فرومانده ایالات شکست خورده: سوء استفاده از قدرت و حمله به دموکراسی  


ساختارهای نحویجنبه‌هایی از نظریه نحوزبان‌شناسی دکارتی: فصلی از تاریخ تفکر عقلگرا زبان و اندیشهدانش زبان: ماهیت، منشاء و کاربرد آن کنترل رسانه‌ها 

ساختارهای نحویجنبه‌هایی از نظریه نحوزبان‌شناسی دکارتی: فصلی از تاریخ تفکر عقلگرا زبان و اندیشهدانش زبان: ماهیت، منشاء و کاربرد آن کنترل رسانه‌ها 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۶:۳۴:۱۹

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۰۱:۳۶:۴۶

چامسکی

خلاصه زندگی نامه

 آورام نوآم چامسکی، متخصص و صاحب نظر در زمینه زبانشناسی و یکی از صاحبنظران و منتقدان فعال سیاست خارجی آمریکا است. منتقدی که تندترین انتقادات را به سیاست های آمریکا دارد، در برابر یهودیان و اسرائیل سکوتی همراه با تایید داشته و در مورد ایران پیرو سیاست های خصمانه دولت ایالات متحده بوده است. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع