تالس ملطی (Thales) در حدود سال 640 پیش از میلاد در شهر "میلیتوس" در "ایونیا" غرب "ترکیه" متولد شد. بسیاری از او به عنوان اولین فیلسوف یونانی و همچنین پدر علم یاد می ‌‌کنند. سالیان حیات تالس به روشنی معلوم نیست. بنا بر یک روایت، وی 90 سال زیست، و بنا بر روایتی دیگر 80 سال. در طول حیات بلند خود، تالس درگیر فعالیتهای گوناگون بسیاری شد و نوآوری‌ های زیادی انجام داد.

تالس ملطی (Thales) در حدود سال 640 پیش از میلاد در شهر "میلیتوس" در "ایونیا" غرب "ترکیه" متولد شد. بسیاری از او به عنوان اولین فیلسوف یونانی و همچنین پدر علم یاد می ‌‌کنند. سالیان حیات تالس به روشنی معلوم نیست. بنا بر یک روایت، وی 90 سال زیست، و بنا بر روایتی دیگر 80 سال. در طول حیات بلند خود، تالس درگیر فعالیتهای گوناگون بسیاری شد و نوآوری‌ های زیادی انجام داد.


تالس بیشتر وقت خود را صرف مطالعه ریاضیات و ستاره‌شناسی کرد و فقط به قصد تامین معاش روزانه، به سوداگری پرداخت. تالس از زمرهٔ "ماده‌گرایان" اولیه محسوب می ‌شود. همچنین در مورد تالس در کتاب های تاریخی نقل گشته است که او کسوفی را که به روایت هرودت در پایان جنگ بین مادها و لیدی ها به وقوع پیوست را نیز پیشگویی نمود. همچنین تهیه یک سالنامه نجومی و تعیین خط سیر کشتی ها به واسطه ستارگان به تالس نسبت داده می شود.

تالس بیشتر وقت خود را صرف مطالعه ریاضیات و ستاره‌شناسی کرد و فقط به قصد تامین معاش روزانه، به سوداگری پرداخت. تالس از زمرهٔ "ماده‌گرایان" اولیه محسوب می ‌شود. همچنین در مورد تالس در کتاب های تاریخی نقل گشته است که او کسوفی را که به روایت هرودت در پایان جنگ بین مادها و لیدی ها به وقوع پیوست را نیز پیشگویی نمود. همچنین تهیه یک سالنامه نجومی و تعیین خط سیر کشتی ها به واسطه ستارگان به تالس نسبت داده می شود.


اعتقاد به اصل وحدت مادهاندیشه فلسفی تالس اذعان داشته اند که نخستین مسئله ای که ذهن وی را به خود معطوف داشته است، تأمل در باره چرایی و چگونگی تشکیل جهان بوده است وی همواره در تلاش بوده است که بداند منشأ جهان از چیست وی نخستین فیلسوفی بود که به "اصل وحدت ماده" اعتقاد پیدا نمود وی بر این باور بود که تمامی موجودات عالم از جوهر واحدی تشکیل گشته اند که در نهایت نیز به آن خواهند پیوست. وی موجودات عالم ماده و مادیات را صور متغیر این جوهر ذاتی و ذات مطلق تلقی می نماید. چنین دریافتی منبعث از اندیشه وحدت اساسی یا اصل اولی و اساسی است که این عنصر را به عنوان ماده المواد و خمیر مایه تمامی اشیا قلمداد می نمایند. همه مادیات صورتی از اشکال آبتالس بر این پندار بود که همه چیز از آب ساخته شده است. از این رو وی تمامی مادیات را صورتی از اشکال آب می دانست. این رهیافت تالس مبین دو نکته است؛ نخست آنکه تمامی اشیا و موجودات از یک منشأ واحد و جوهر واحدی شکل گرفته اند. در واقع وی با این رهیافت برای نخستین بار اصل وحدت وجود را در عالم فلسفه تبیین و تحلیل نموده و توجه فیلسوفان و اندیشمندان را به زوایای این اصل معطوف ساخت. دوم آنکه جوهر و اصل واحدی که تمامی عناصر از آن پدید آمده اند، آب می باشد وی بر این انگاره بود که زمین بر روی آب شناور است. امکانپذیر کردن تحقیق علمیوی در تلاش بود تا کثرتی را که مورد تجربه اش بود را تبیین و تحلیل نماید. از این رو وی قائل به ثبات و وحدت طبیعت اشیا در ورای کیفیات متغییر و متکثر آنها بوده است. اعتبار و اهمیت تالس در تاریخ فلسفه از آن روی نبود که وی آب را مبدأ و منشا اشیا تلقی می نمود. بلکه اهمیت و اعتبار وی به این سبب بود که وی نخستین بار به وجود امر واقعی و مشهود که بتوان آن را مبدأیی ثابت و واحد برای احوال و کیفیات متغیر صور مادی دانست، پی برد وی این مبدأ ثابت و واحد را "طبیعت" نامید و بدین طریق تحقیق علمی را امکان پذیر نمود.به عبارتی تالس نخستین فردی بود که با یک تبیین علمی به بررسی و ادراک حقایق جهان مبادرت ورزید و آغازگر یک رویه عقلایی و علمی گشته که موجب شکوفایی هرچه تمام تر فلسفه در جهان گردید.بی تردید اندیشه های وی در آن دوران از نواقص و کاستی های بسیاری نیز برخوردار بود که اندیشه های وی را تنها در ظرف زمانی آن ادوار قابل قبول می گرداند. به عنوان نمونه اعتقاد وی در مورد اینکه جهان بر روی آب شناور است کاملاً مخدوش و باطل است.

اعتقاد به اصل وحدت مادهاندیشه فلسفی تالس اذعان داشته اند که نخستین مسئله ای که ذهن وی را به خود معطوف داشته است، تأمل در باره چرایی و چگونگی تشکیل جهان بوده است وی همواره در تلاش بوده است که بداند منشأ جهان از چیست وی نخستین فیلسوفی بود که به "اصل وحدت ماده" اعتقاد پیدا نمود وی بر این باور بود که تمامی موجودات عالم از جوهر واحدی تشکیل گشته اند که در نهایت نیز به آن خواهند پیوست. وی موجودات عالم ماده و مادیات را صور متغیر این جوهر ذاتی و ذات مطلق تلقی می نماید. چنین دریافتی منبعث از اندیشه وحدت اساسی یا اصل اولی و اساسی است که این عنصر را به عنوان ماده المواد و خمیر مایه تمامی اشیا قلمداد می نمایند. همه مادیات صورتی از اشکال آبتالس بر این پندار بود که همه چیز از آب ساخته شده است. از این رو وی تمامی مادیات را صورتی از اشکال آب می دانست. این رهیافت تالس مبین دو نکته است؛ نخست آنکه تمامی اشیا و موجودات از یک منشأ واحد و جوهر واحدی شکل گرفته اند. در واقع وی با این رهیافت برای نخستین بار اصل وحدت وجود را در عالم فلسفه تبیین و تحلیل نموده و توجه فیلسوفان و اندیشمندان را به زوایای این اصل معطوف ساخت. دوم آنکه جوهر و اصل واحدی که تمامی عناصر از آن پدید آمده اند، آب می باشد وی بر این انگاره بود که زمین بر روی آب شناور است. امکانپذیر کردن تحقیق علمیوی در تلاش بود تا کثرتی را که مورد تجربه اش بود را تبیین و تحلیل نماید. از این رو وی قائل به ثبات و وحدت طبیعت اشیا در ورای کیفیات متغییر و متکثر آنها بوده است. اعتبار و اهمیت تالس در تاریخ فلسفه از آن روی نبود که وی آب را مبدأ و منشا اشیا تلقی می نمود. بلکه اهمیت و اعتبار وی به این سبب بود که وی نخستین بار به وجود امر واقعی و مشهود که بتوان آن را مبدأیی ثابت و واحد برای احوال و کیفیات متغیر صور مادی دانست، پی برد وی این مبدأ ثابت و واحد را "طبیعت" نامید و بدین طریق تحقیق علمی را امکان پذیر نمود.به عبارتی تالس نخستین فردی بود که با یک تبیین علمی به بررسی و ادراک حقایق جهان مبادرت ورزید و آغازگر یک رویه عقلایی و علمی گشته که موجب شکوفایی هرچه تمام تر فلسفه در جهان گردید.بی تردید اندیشه های وی در آن دوران از نواقص و کاستی های بسیاری نیز برخوردار بود که اندیشه های وی را تنها در ظرف زمانی آن ادوار قابل قبول می گرداند. به عنوان نمونه اعتقاد وی در مورد اینکه جهان بر روی آب شناور است کاملاً مخدوش و باطل است.


برخی تالس را نخستین مهندس راه و ساختمان نام نهاده اند. چرا که وی مسیر رودخانه "هیلاس" را تغییر داد تا شاه "کراسوس" بتواند از آنجا عبور نماید. در آن دوران این عمل به عنوان یک شاهکار تاریخی تلقی می گشت و از این رو در کتاب های تاریخی نیز به عنوان یک عمل خارق العاده و مهم ثبت و ضبط گردیده است.

برخی تالس را نخستین مهندس راه و ساختمان نام نهاده اند. چرا که وی مسیر رودخانه "هیلاس" را تغییر داد تا شاه "کراسوس" بتواند از آنجا عبور نماید. در آن دوران این عمل به عنوان یک شاهکار تاریخی تلقی می گشت و از این رو در کتاب های تاریخی نیز به عنوان یک عمل خارق العاده و مهم ثبت و ضبط گردیده است.


تالس در کهولت ملقب به خردمند شد و بعدها که یونانیان برای خود هفت خردمند شناختند، او را نخستین آنان دانستند.

تالس در کهولت ملقب به خردمند شد و بعدها که یونانیان برای خود هفت خردمند شناختند، او را نخستین آنان دانستند.


بعضی بر این باورند که تالس تنها یک متفکر صرف نبود، بلکه در تجارت و سیاست هم نقش داشت. هر چند با توجه به فلسفه وی، با انجام کارهای تجاری، هدف وی ثروتمند شدن صرف نبود. زندگی سیاسی تالس بیشتر به درگیری "ایونی ‌ها" در دفاع از "آناتولی" در برابر قدرت فزایندهٔ ایرانیان که تازه به آن منطقه وارد شده بودند بر می‌‌ گردد.

بعضی بر این باورند که تالس تنها یک متفکر صرف نبود، بلکه در تجارت و سیاست هم نقش داشت. هر چند با توجه به فلسفه وی، با انجام کارهای تجاری، هدف وی ثروتمند شدن صرف نبود. زندگی سیاسی تالس بیشتر به درگیری "ایونی ‌ها" در دفاع از "آناتولی" در برابر قدرت فزایندهٔ ایرانیان که تازه به آن منطقه وارد شده بودند بر می‌‌ گردد.


دیدگاه تالس دربارهٔ اخلاق را می‌‌توان از گفتارهای منسوب به وی در "دیوجانس لائرتیوس" فهمید. نخست او به یک خدای متعالی که نه آغاز است نه پایان قائل است. او معتقد است خداوند عادل است و از بشر هم انتظار اعمال عادلانه دارد. نه ناعادل بودن و نه اندیشهٔ بی عدالتی از دیدگان خدا پنهان نمی ‌ماند.

دیدگاه تالس دربارهٔ اخلاق را می‌‌توان از گفتارهای منسوب به وی در "دیوجانس لائرتیوس" فهمید. نخست او به یک خدای متعالی که نه آغاز است نه پایان قائل است. او معتقد است خداوند عادل است و از بشر هم انتظار اعمال عادلانه دارد. نه ناعادل بودن و نه اندیشهٔ بی عدالتی از دیدگان خدا پنهان نمی ‌ماند.


تالس سرانجام هنگامی که نظاره ‌گر یک مسابقه ورزشی بود، از گرما و تشنگی و ناتوانی رد سن 90 یا 80 سالگی درگذشت.

تالس سرانجام هنگامی که نظاره ‌گر یک مسابقه ورزشی بود، از گرما و تشنگی و ناتوانی رد سن 90 یا 80 سالگی درگذشت.


عده‌ای معتقدند تالس نوشته ‌ای از خود به جای نگذاشت و عده‌ای بر این باورند که او نگارندهٔ "دربارهٔ انقلاب نجومی" و "دربارهٔ اعتدال شب و روز" است، هر چند هیچ کدام باقی نمانده است.

عده‌ای معتقدند تالس نوشته ‌ای از خود به جای نگذاشت و عده‌ای بر این باورند که او نگارندهٔ "دربارهٔ انقلاب نجومی" و "دربارهٔ اعتدال شب و روز" است، هر چند هیچ کدام باقی نمانده است.


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۲۱:۰۸

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۲۱:۰۹

تالس

خلاصه زندگی نامه

 تالس ملطی، از فلاسفه یونانی در 600 سال قبل از میلاد بود که او را به عنوان نخستین فیلسوف تاریخ می شناسند.  

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع