جستجو در مطالب و اشخاص
ارسطو (Aristotle) در سال 384 ق. م، در "استاگیرا" واقع در شمال یونان چشم به جهان گشود. پدرش "نیکو ماخوس"، پزشک دربار پادشاه "مقدونیه" بود. او پس از تحصیل در خدمت "افلاطون" به عنوان استاد تعلیم و پرورش اسکندر مقدونی انتخاب شد.وی در سال 322 قبل از میلاد بر اثر بیماری درگذشت. 

ارسطو (Aristotle) در سال 384 ق. م، در "استاگیرا" واقع در شمال یونان چشم به جهان گشود. پدرش "نیکو ماخوس"، پزشک دربار پادشاه "مقدونیه" بود. او پس از تحصیل در خدمت "افلاطون" به عنوان استاد تعلیم و پرورش اسکندر مقدونی انتخاب شد.وی در سال 322 قبل از میلاد بر اثر بیماری درگذشت. 


ارسطو هنگامی که حدود هفده سال داشت به قصد تحصیل به "آتن" رفت و در سال 368 قبل از میلاد، عضو آکادمی "افلاطون" شد. در اینجا به مدت بیست سال، یعنی تا هنگام مرگ افلاطون در "آتن" باقی ماند. وی بزرگترین شاگردان افلاطون به شمار می آید.پس از مرگ استادش، آتن را ترک کرد و شعبه ای از آکادمی در شهر "آسوس" در ناحیه "ترود" ترکیه تاسیس کرد. 

ارسطو هنگامی که حدود هفده سال داشت به قصد تحصیل به "آتن" رفت و در سال 368 قبل از میلاد، عضو آکادمی "افلاطون" شد. در اینجا به مدت بیست سال، یعنی تا هنگام مرگ افلاطون در "آتن" باقی ماند. وی بزرگترین شاگردان افلاطون به شمار می آید.پس از مرگ استادش، آتن را ترک کرد و شعبه ای از آکادمی در شهر "آسوس" در ناحیه "ترود" ترکیه تاسیس کرد. 


پس از اتمام تحصیل در آتن به "آسوس" ترکیه آمد و با "هرمیاس"، حاکم یکی از آن مناطق آشنا شد و پس از مدتی با خواهرزاده او ازدواج کرد. 

پس از اتمام تحصیل در آتن به "آسوس" ترکیه آمد و با "هرمیاس"، حاکم یکی از آن مناطق آشنا شد و پس از مدتی با خواهرزاده او ازدواج کرد. 


در سال 343 ق.م، "فیلیپ مقدونی"، ارسطو را دعوت کرد تا تعلیم و تربیت پسرش "اسکندر" را که در آ ن موقع سیزده سال داشت، به عهده بگیرد.ارسطو این پیشنهاد را پذیرفت و به تربیت علمی و اخلاقی وی همت گماشت. ارسطو با قبول این کار، نقشی مهم در تاریخ ایفا کرد؛ چرا که پس از چند سال، در سال 336 ق.م، اسکندر بر تخت نشست و به جهان گشایی پرداخت. 

در سال 343 ق.م، "فیلیپ مقدونی"، ارسطو را دعوت کرد تا تعلیم و تربیت پسرش "اسکندر" را که در آ ن موقع سیزده سال داشت، به عهده بگیرد.ارسطو این پیشنهاد را پذیرفت و به تربیت علمی و اخلاقی وی همت گماشت. ارسطو با قبول این کار، نقشی مهم در تاریخ ایفا کرد؛ چرا که پس از چند سال، در سال 336 ق.م، اسکندر بر تخت نشست و به جهان گشایی پرداخت. 


پس از به تخت نشستن اسکندر، ارسطو "مقدونیه" را ترک کرد و به آتن بازگشت. ولی به آکادمی افلاطون بازنگشت، بلکه دانشگاه جدیدی به سبک آکادمی استادش بنا نهاد که به نام ناحیه ای که در آن قرار داشت، "لوکیوم" نام گرفت."لوکیوم" دانشگاهی بود علمی، مجهز به کتابخانه و معلم که در آن دروس به طور منظم تدریس می شد. در لوکیوم، متفکران و محققان به نحو پیشرفته ای به مطالعات خود می پرداختند.خود ارسطو در این مدرسه به تدریس و ارائه نظریات خود می پرداخت. بیشتر آثاری که از ارسطو باقی مانده است، یادداشت هایی است که شاگردانش از مطالب او بر می داشتند. 

پس از به تخت نشستن اسکندر، ارسطو "مقدونیه" را ترک کرد و به آتن بازگشت. ولی به آکادمی افلاطون بازنگشت، بلکه دانشگاه جدیدی به سبک آکادمی استادش بنا نهاد که به نام ناحیه ای که در آن قرار داشت، "لوکیوم" نام گرفت."لوکیوم" دانشگاهی بود علمی، مجهز به کتابخانه و معلم که در آن دروس به طور منظم تدریس می شد. در لوکیوم، متفکران و محققان به نحو پیشرفته ای به مطالعات خود می پرداختند.خود ارسطو در این مدرسه به تدریس و ارائه نظریات خود می پرداخت. بیشتر آثاری که از ارسطو باقی مانده است، یادداشت هایی است که شاگردانش از مطالب او بر می داشتند. 


نظریات ارسطو مخصوصا مابعدالطبیعه و منطقش، در سراسر قرون وسطی حاکم بر مکاتب فکری اروپا و کلیساها بود و پس از آن نیز افکارش زمینه ای شد برای رنسانس علمی و فرهنگی شد.ارسطو از بزرگترین فلاسفه جهان است که درباره تمام مسائل مهم و موضوعات اصلی فکری و فلسفی، نظریات گسترده و بی مانندی ارائه کرده است. از فیزیک ومنطق گرفته تا اخلاق و سیاست و تراژدی و نجوم.ارسطو عادت داشت که در وقت تدریس قدم بزند و به همین دلیل، فلسفه وی به فلسفه "مشاء"، یعنی فلسفه بسیار راه رونده، شهرت یافت. معرفی فلسفه های موجوداكنون سه مكتب فلسفی رشد و نمو كرده است كه عبارتند از: مكتب فلسفی مشاء؛ شیوه بحث در این مكتب فلسفی، تفكر برهانی و استدلال عقلی است، بدین جهت از آن به "حكمت بحثی" نیز تعبیر می كنند. مكتب فلسفی اشراق؛ در این مكتب فلسفی تنها به براهین عقلی استناد نمی ‎شود، بلكه بهره‎ گیری از شیوه ذوق وعرفان را، اهرمی لازم برای نیل به معرفت حقیقی و كامل می ‎شناسد. حكمت متعالیه؛ شیوه بحث در حكمت متعالیه صدرایی با شیوه بحث در فلسفه اشراقی تفاوت جوهری ندارد؛ زیرا ملاصدرا نیز كه مبتكر روش حكمت متعالیه است، روش برهان و عرفان را با هم به كار گرفته و در موارد مختلف به آیات و روایات نیز استشهاد نموده است. به عبارت دیگر هماهنگی برهان و عرفان و قرآن با حكمت برهانی و عرفانی و قرآنی را اثبات نموده است. 

نظریات ارسطو مخصوصا مابعدالطبیعه و منطقش، در سراسر قرون وسطی حاکم بر مکاتب فکری اروپا و کلیساها بود و پس از آن نیز افکارش زمینه ای شد برای رنسانس علمی و فرهنگی شد.ارسطو از بزرگترین فلاسفه جهان است که درباره تمام مسائل مهم و موضوعات اصلی فکری و فلسفی، نظریات گسترده و بی مانندی ارائه کرده است. از فیزیک ومنطق گرفته تا اخلاق و سیاست و تراژدی و نجوم.ارسطو عادت داشت که در وقت تدریس قدم بزند و به همین دلیل، فلسفه وی به فلسفه "مشاء"، یعنی فلسفه بسیار راه رونده، شهرت یافت. معرفی فلسفه های موجوداكنون سه مكتب فلسفی رشد و نمو كرده است كه عبارتند از: مكتب فلسفی مشاء؛ شیوه بحث در این مكتب فلسفی، تفكر برهانی و استدلال عقلی است، بدین جهت از آن به "حكمت بحثی" نیز تعبیر می كنند. مكتب فلسفی اشراق؛ در این مكتب فلسفی تنها به براهین عقلی استناد نمی ‎شود، بلكه بهره‎ گیری از شیوه ذوق وعرفان را، اهرمی لازم برای نیل به معرفت حقیقی و كامل می ‎شناسد. حكمت متعالیه؛ شیوه بحث در حكمت متعالیه صدرایی با شیوه بحث در فلسفه اشراقی تفاوت جوهری ندارد؛ زیرا ملاصدرا نیز كه مبتكر روش حكمت متعالیه است، روش برهان و عرفان را با هم به كار گرفته و در موارد مختلف به آیات و روایات نیز استشهاد نموده است. به عبارت دیگر هماهنگی برهان و عرفان و قرآن با حكمت برهانی و عرفانی و قرآنی را اثبات نموده است. 


در فلسفه اسلامی نقش ارسطو بیش از دیگر فلاسفه یونان است. بیشتر فلاسفه اسلامی مانند فارابی و ابن سینا پیرو او بودند و به همین خاطر، به مکتب "مشاء" تعلق دارند. آن ها عمدتا به شرح و تفصیل آراء منطقی و فلسفی او پرداختند. 

در فلسفه اسلامی نقش ارسطو بیش از دیگر فلاسفه یونان است. بیشتر فلاسفه اسلامی مانند فارابی و ابن سینا پیرو او بودند و به همین خاطر، به مکتب "مشاء" تعلق دارند. آن ها عمدتا به شرح و تفصیل آراء منطقی و فلسفی او پرداختند. 


"اسکندر" در سال 323 ق.م در گذشت و به دلیل بدبینی زیادی که علیه "اسکندر" در یونان و مخصوصا "آتن" وجود داشت، ارسطو متهم شد که اقدامات و جنگ افروزی های شاگردش موافق بوده و او را تحت نفوذ خود قرار داده است. به همین دلیل، ارسطو "آتن" را ترک کرد و به "خالکیس"، واقع در "اوبوئیا" یونان رفت. او مدت کوتاهی بعد از آن، در سال 322 ق.م در اثر یک بیماری در گذشت. 

"اسکندر" در سال 323 ق.م در گذشت و به دلیل بدبینی زیادی که علیه "اسکندر" در یونان و مخصوصا "آتن" وجود داشت، ارسطو متهم شد که اقدامات و جنگ افروزی های شاگردش موافق بوده و او را تحت نفوذ خود قرار داده است. به همین دلیل، ارسطو "آتن" را ترک کرد و به "خالکیس"، واقع در "اوبوئیا" یونان رفت. او مدت کوتاهی بعد از آن، در سال 322 ق.م در اثر یک بیماری در گذشت. 


آثار ارسطو بسیار متنوع و شامل جمیع معارف و علوم یونانی جز ریاضی است و اصولاً شامل منطقیات طبیعیات الهیات و خلقیات است که از آن جمله: فن شعر، فن خطابه، کتاب اخلاق، سیاست و ما بعد الطبیعه باید نام برد. منطقیاتمقولاتجدلیاتآنالوطیقای اول و دومقضایاابطال مغالطات؛ که در کل در کتاب ارغنون (ارگانون به معنی ابزار) جمع شده ‌اند. کتب علمی طبیعیاتدرباره آسماندر کون و فسادعلم کائنات جوتاریخ طبیعیدرباره نفساجزاء حیواناتحرکات حیواناتتولد حیوانات کتب فلسفی اخلاق نیکوماخوسسیاستمابعدالطبیعه 

آثار ارسطو بسیار متنوع و شامل جمیع معارف و علوم یونانی جز ریاضی است و اصولاً شامل منطقیات طبیعیات الهیات و خلقیات است که از آن جمله: فن شعر، فن خطابه، کتاب اخلاق، سیاست و ما بعد الطبیعه باید نام برد. منطقیاتمقولاتجدلیاتآنالوطیقای اول و دومقضایاابطال مغالطات؛ که در کل در کتاب ارغنون (ارگانون به معنی ابزار) جمع شده ‌اند. کتب علمی طبیعیاتدرباره آسماندر کون و فسادعلم کائنات جوتاریخ طبیعیدرباره نفساجزاء حیواناتحرکات حیواناتتولد حیوانات کتب فلسفی اخلاق نیکوماخوسسیاستمابعدالطبیعه 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۶:۴۷:۵۷

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۰۱:۳۶:۱۱

ارسطو

خلاصه زندگی نامه

 ارسطو، دانشمندی یونانی و از فلاسفه بزرگ قبل از میلاد بوده که بیشتر فلاسفه اسلامی مانند فارابی و ابن سینا پیرو او بودند. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع